Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 61
Έτος : 2021
Τίτλος : ΔΟΑΤΑΠ - α) Δυνατότητα ή μη αναγνώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005, ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λ.χ. 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε την αναγνώριση ισοτιμίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : α) Η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου ο οποίος, όπως έχει κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο τετραετούς προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο, με συνυπολογισμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, και ειδικότερα, με αναγνώριση δεκατριών (13) μαθημάτων από σπουδές στην ημεδαπή σε Τμήμα Φιλολογίας, τα οποία αντιστοιχήθηκαν με δέκα (10) μαθήματα γενικής επιλογής του αλλοδαπού πανεπιστημίου επίσης μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς τη Νομική Επιστήμη, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα, δεν θα ήταν σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3328/2005 και β) η δυνατότητα αναγνώρισης ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων που αποκτήθηκαν με αναγνώριση από το αλλοδαπό ίδρυμα κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου τελεί υπό την προηγούμενη αιτιολογημένη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστική κρίση του ΔΟΑΤΑΠ (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α16Π5, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α16Π8, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, ΣΛΕΕΑ165, ΣΛΕΕΑ166, ΠΔ 18/1989Α50Π4, Ν 3328/2005Α1, Ν 3328/2005Α2Π1, Ν 3328/2005Α2Π2, Ν 3328/2005Α3, Ν 3328/2005Α4Π1, Ν 3328/2005Α4Π2, Ν 3328/2005Α4Π3, Ν 3328/2005Α11Π1, Ν 3328/2005Α11Π2, Ν 3328/2005Α23, Ν 4009/2011Α30Π1, Ν 4009/2011Α30Π2, Ν 4009/2011Α32Π1, Ν 4009/2011Α32Π3, Ν 4009/2011Α33Π1, Ν 4009/2011Α33Π2, Ν 4009/2011Α33Π12, Ν 3374/2005Α14, Ν 3374/2005Α16
Λήμματα : ΔΟΑΤΑΠ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ, ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή