Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 62
Έτος : 2021
Τίτλος : Ύπαρξη ή μη τεχνητής κατάτμησης δια της ανάθεσης τριών μελετών για την άρση ετοιμορροπίας τριών διαφορετικών μνημείων με συνοπτικό διαγωνισμό. Δυνατότητα ανάκλησης άρνησης εκτέλεσης δαπάνης πληρωμής των μελετών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Εσφαλμένα θεώρησε η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι οι συμβάσεις είναι ομοειδείς και προϊόν κατάτμησης μιας ενιαίας σύμβασης εν όψει του αυτοτελούς χαρακτήρα καθενός από τα επίμαχα μνημεία εις ότι αφορά την αρχιτεκτονική μορφή και δομή τους, την χρονική περίοδο κατασκευής, το γεγονός ότι δεν συντρέχει ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου εντός του οποίου πρόκειται αυτές να εκτελεστούν και εν όψει των ιδιαιτεροτήτων, (αρχιτεκτονικής μορφής δομής, χρονικής περιόδου 17 κατασκευής), των διαφορετικών βλαβών και των απαιτούμενων αντίστοιχα βάσει διαφορετικών προδιαγραφών εργασιών αποκατάστασης των μνημείων που αποτελούν αντικείμενο των μελετών που ανατέθηκαν. Είναι δυνατή η ανάκληση του με αρ. πρωτ. 24186/20-1-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού (ΔΠΟΔΤΠ). Ωστόσο η ανάκληση της ως άνω αρνητικής πράξης δεν είναι αναγκαία προκειμένου να προωθηθεί η εκτέλεση των ενταλμάτων για την πληρωμή των αναδόχων των συμβάσεων σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 26 παρ.1 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4412/2016Α1, Ν 4412/2016Α2Π1, Ν 4412/2016Α2Π5, Ν 4412/2016Α2Π30, Ν 4412/2016Α3Π1, Ν 4412/2016Α3Π2, Ν 4412/2016Α5, Ν 4412/2016Α6, Ν 4412/2016Α27, Ν 4412/2016Α59, Ν 4412/2016Α117, Ν 4270/2014Α26Π1
Λήμματα : ΜΝΗΜΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή