Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 64
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν το υπ’ αρ. πρωτ. 583/2-5-2006 πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής Κινηματογράφου Τηλεόρασης «ΚΕΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ» που κατέθεσε στην ΕΡΤ ΑΕ ο υπάλληλος Π.Π. του Δ., αποτελεί νόμιμο τίτλο σπουδών, δηλαδή πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, όπως απαιτούσε το άρθρο 9 (Β) Κλάδοι Καλλιτεχνικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕΠ) του ισχύοντος κατά το χρόνο της μονιμοποίησης του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ, για την ένταξη υπαλλήλου στην ειδικότητα του σκηνοθέτη.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Περίληψη : Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο ΓΝΣ και για τον νομικό και δικαστικό χειρισμό των υποθέσεων υλικής αρμοδιότητας της ΓΓΕΕ του πρώην ΥΨΗΠΤΕ απέχει από την έκδοση γνωμοδότησης, καθόσον το εν θέματι ερώτημα απασχολεί την ΕΡΤ ΑΕ, η επί της οποίας άσκηση εποπτείας, εκ μέρους του ερωτώντος Υφυπουργού, δεν αρκεί από μόνη της, για την ενεργοποίηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του ΝΣΚ.
Διατάξεις : Ν 3086/2002Α1, Ν 3086/2002Α2Π1β, Ν 3086/2002Α6Π2, Ν 3086/2002Α6Π6, Ν 3086/2002Α7Π4, Ν 3086/2002Α17Π1, Ν 3086/2002Α17Π2, Ν 3086/2002Α19Π1, Ν 4622/2019Α21, Ν 4622/2019Α28, ΠΔ 98/2020Α18Π1, ΠΔ 98/2020Α18Π2β, ΠΔ 98/2020Α18Π3, ΠΔ 98/2020Α20Π1, ΠΔ 98/2020Α20Π2γ, ΠΔ 98/2020Α20Π5α, ΑποφΠρωθυπ Υ6/2021, Ν 4173/2013Α1
Λήμματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή