Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 74
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν αν είναι δυνατή η χορήγηση δανείου εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 & 16 του ν. 3586/2007 και της με αρ. 242/Συν.22/16-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ α) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα, οι οποίοι όταν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση δανείου ήταν εν ενεργεία, αλλά όταν διαβιβάσθηκαν τα αιτήματά τους στο Δ.Σ., προς έγκριση, είχαν παραιτηθεί και πλέον αναμένουν την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης, β) σε υπαλλήλους που απασχολούνται στον Φορέα κατόπιν δικαστικών μη τελεσίδικων αποφάσεων, γ) σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, στην περίπτωση που αυτός ασκήσει εμπρόθεσμα και νομότυπα προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ και δ) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα που είναι πλέον συνταξιούχοι.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΥΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη : Η νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων κρίνεται, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου έκδοσής τους. Η απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου, υφίσταται από την ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση για συνταξιοδότηση. Η αρμοδιότητα της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ για χορήγηση έντοκου προσωπικού δανείου στους υπαλλήλους του, έχει μεν τον χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας, πλην όμως η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής επιβάλλεται να γίνει σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Συνεπεία των ανωτέρω δεν είναι δυνατή η χορήγηση δανείων εκτάκτων αναγκών α) σε υπαλλήλους, οι οποίοι όταν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους ήταν εν ενεργεία, αλλά όταν διαβιβάσθηκαν τα αιτήματά τους προς έγκριση στο Δ.Σ., είχαν παραιτηθεί, ούτε είναι δυνατή στο μέλλον η χορήγηση δανείου εκτάκτων αναγκών σε όμοιες περιπτώσεις, β) σε υπαλλήλους που απασχολούνται στον Φορέα κατόπιν δικαστικών αποφάσεων που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, γ) σε υπάλληλο που έχει τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και δ) σε πρώην υπαλλήλους του Φορέα που είναι πλέον συνταξιούχοι.
Διατάξεις : Ν 3586/2007Α15, Ν 3586/2007Α16, Ν 4387/2016Α60, Ν 4387/2016Α70Π10, ΥΑ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017Α2, ΥΑ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017Α67
Λήμματα : ΕΦΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΔΑΝΕΙΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή