Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 76
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν εμπίπτει στις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας και εν προκειμένω του άρθρου 5 παρ. 2 και ιδίως των εδ. β΄, γ΄ και ιστ΄ και του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 3889/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.1 εδ. η΄ και 13 παρ.1 εδ. η΄ του π.δ. 26/2019, η προσθήκη στους Οδηγούς Διαχείρισης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου ή στον κατάλογο των εγκεκριμένων δικαιολογητικών πρόβλεψης για την προσκόμιση βεβαίωσης πληρωμής του αναδόχου από τον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ
Περίληψη : Είναι δυνατή η προσθήκη στους Οδηγούς Διαχείρισης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου πρόβλεψης για την προσκόμιση βεβαίωσης πληρωμής του αναδόχου από τον δικαιούχο Ο.Τ.Α. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση καταλόγου δικαιολογητικών, εφόσον όμως έχει προηγηθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και επιτυγχάνεται ο σκοπός του άρθρου 5 του ν. 3889/2010 (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3889/2010Α5Π2β, Ν 3889/2010Α5Π2γ, Ν 3889/2010Α5Π2ιστ, Ν 3889/2010Α6Π2γ, ΠΔ 26/2019Α12Π1η, ΠΔ 26/2019Α13Π1η
Λήμματα : ΝΠΔΔ, ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή