Ετήσια Έκθεση ΝΣΚ για το έτος 2022

3
Ιουλ
Σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4831/2021, αντίτυπο της Ετήσιας Έκθεσης της δραστηριότητας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) για το έτος 2022, το οποίο συμπίπτει με την επέτειο των 140 χρόνων από τη σύστασή του, ως ανώτατης Αρχής του Κράτους υποβλήθηκε στο Γραφείο Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
Λόγω της διάλυσης της Βουλής την 22η Απριλίου 2023 και την 29η Μαΐου 2023 δεν κατέστη δυνατή η παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης στον Πρόεδρο αυτής και η παρουσίαση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης εντός του προβλεπόμενου στο άρθρο 120 του ν.4831/2021 διαστήματος. Για τον αυτό λόγο απεστάλησαν ισάριθμα προς τα μέλη της ως άνω Επιτροπής αντίτυπα της Έκθεσης για την παράδοσή τους στους ορισθησόμενους σε αυτήν βουλευτές.
Το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης έχει επίσης αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΝΣΚ https://www.nsk.gr/web/nsk/to-nsk στην καρτέλα Ετήσιες Εκθέσεις.