Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 44
Έτος : 2024
Τίτλος : Ερωτάται εάν αθλητής που συμμετέχει σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και όχι με τη σημαία της χώρα του, η εν λόγω συμμετοχή θα λογιστεί ως συμμετοχή με χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 34§2 ν.2725/1999, προκειμένου να τύχει των ευεργημάτων διακρινομένου αθλητή του ως άνω νόμου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Αν σε διοργάνωση αγώνων που σημειώθηκαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις συμμετέχουν οκτώ (8) αθλητές και οι έξι (6) από αυτούς συμμετέχουν με τη σημαία της χώρας τους και υπό τον επίσημο φορέα αυτής και δύο (2) αθλητές διαφορετικής εθνικότητας συμμετέχουν με τη σημαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν λογίζεται ότι συμμετείχαν αθλητές από οκτώ (8) διαφορετικές χώρες.
Διατάξεις : Ν 2725/1999Α34Π1, Ν 2725/1999Α34Π2, Ν 5025/2023Α23
Λήμματα : ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή